WIKA Type DG-10-E -30 InHg-+145 psi 1/4 NPT 50365690